Redmond Dulger

3 ч.  ·

ПРОГРАММА ДВИЖЕНИЯ И БУДУЩЕЙ ПАРТИИ КООS-ВМЕСТЕ.

VALIMISEELNE PROGRAMM

EÜVP ja liikumise KOOS liikmed osalevad Eesti XV parlamendi valimistel ühtse nimekirjaga ja Üheskoos rahu nimel, «Koos rahu nimel» asemel.

1. Eesti peab olema iseseisev ja õitsev riik: iseseisvus ja õitseng saavutatakse neutraalsuse säilitamisega kõikide riikide suhtes.

Eesti ei pea ei otseselt ega kaudselt osalema teiste riikide sõjalistes konfliktides.

2. Eesti seadusandluse prioriteet Euroopa Liidu seadusandluse ees.

Sanktsioonipoliitikast loobumine kui olulise kahju tekitamine kogu Eesti rahvale.

3. Riigikogu ja kohalike omavalitsuste saadikute, kes ei ole valijate usaldust õigustanud, ennetähtaegne tagandamine valijate endi algatusel.

Saadikute isiklik kriminaalvastutus riigi majanduslikke ja poliitilisi huve kahjustavate poliitiliste otsuste langetamise eest, isiklik vastutus Eesti elanike seas riiu ja vaenu õhutamise eest.

4. Elektroonilise valimissüsteemi muutmine avatumaks ja läbipaistvamaks, elektrooniliste valimisnormide kooskõlla viimine Põhiseadusega või nende täielik kaotamine.

5. Riigikogu saadikute arvu vähendamine 101-lt 81-le. Riigikogu saadikute ja ametnike palkade ümberarvestamine ja nende vähendamine, lähtudes riigi keskmisest palgast, kuid mitte rohkem kui 130% sellest.

6. Presidendi valimine rahva tahtel, otsese ja avaliku hääletamise teel. Rahva tahte vahetu väljendamise süsteemi arendamine rahva algatatud referendumi kaudu.

7. Valitsusaparaadi ja sellele tehtavate kulutuste vähendamine. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ühendamine Rahandusministeeriumiga, Kultuuriministeeriumi liitmine Sotsiaalministeeriumi koosseisu.

Praegu olemasoleva 22 haldusosakonna ümberkujundamine 15-ks.

8. Eesti kodakondsuse ja hääleõiguse andmine kõigile Eesti territooriumil elanud eestimaalastele, selle iseseisvumise ajal 1991. aastal.

Kodakondsusetuse institutsiooni likvideerimine.

9. Piirkondliku haldusaparaadi vähendamine väiksemate omavalitsuste liitmise teel. Kohalike omavalitsuste funktsioneerimine ja toimimine vähemalt 25-30 tuhande elava elaniku arvuga haldusterritoriaalses üksuses.

10. Meie endi iseseisva energeetika taasloomine. Väljumine energiabörsilt.

11. Iseseisva rahvusvaluuta taastamine.

12. Toidukaupade maksumäära alandamine, ravimite ning laste hügieeni- ja tervisekaupade käibemaksu täielik kaotamine.

13. Kohaliku majanduse arendamise prioriteet. Kohaliku põllumajanduse ja tööstuse, sh kalamajanduse taastamine, toetamine ja arendamine. Ekspordi-impordisuhete toetamine ja arendamine teiste riikidega. Piirkondade arenguprogrammi väljatöötamine. Investeeringud taristuprojektidesse.

14. Praegu kehtiva koolide õppekava läbivaatamine. Emakeelse põhihariduse omandamist tagavate õigustaktide vastuvõtmine. Emakeele kasutamise õigus lasteaedades, huviringides ja spordiklubides. Tasuta toitlustus lasteaedades ja üldhariduskoolides.

Inimväärsete lastetoetuste ja sünnitoetuste süsteemi väljatöötamine.

Erivajadustega laste toetuste kahekordne tõus. Riiklik toetus spordiklubidele ja riiki maailma tasemel esindavate sportlaste toetuse arendamine.

15. Tervishoiusüsteemi reform selle üleminekuga kindlustuselt riiklikule.

Haigekassa likvideerimine selle ebatõhususe ja ebaõnnestumise tõttu.

Iga-aastane tervisekontroll igale Eesti elanikule tasuta.

Väljumine WHO-st (Maailma Terviseorganisatsioon) usalduse kaotuse tõttu.

16. Vanaduspensioni iga alates 63 eluaastast tingimusel, et ametlikku tööstaaži on vähemalt 38 aastat. Inimestele, kes on töötanud «tervist kahjustavates» ettevõtetes üle 15 aasta, alates 60. eluaastast.

17. Pensioni alammäära tõstmine 60%-ni riigi keskmisest palgast, vähemalt 1000 eurot. Ametnikel ja valitsuse liikmetel ei ole eeliseid pensioni määramises ja selle suuruses. Pensionihüvitiste indekseerimine sõltuvalt reaalsest inflatsioonist. Makstavate hüvitiste maksuvabastus. Töövõimetut ja raskelt haiget hooldavale isikule minimaalse pensioni, vähemalt 1000 euro suuruse hüvitise määramine. Õendus- ja hooldekodude voodikoha maksumuse alandamine patsiendi pensionihüvitise tasemele.

18. Laenumoratooriumi, maksete edasilükkamise või nendest vabastamise väljatöötamine elanikkonna kaitseks majanduskriisi ajal.

19. Traditsiooniliste väärtuste, perekonna, religiooni, kultuuri- ja ajaloopärandi säilitamine ja kaitse.

Ajaloo ümberkirjutamise ja monumentide hävitamise keeld.

Ajaloo aktsepteerimine kui tagasivõetamatu fakt (fait accompli).

20. Ametiühingute, kaitseväelaste ja politsei sõltumatuse tagamine.

Ametiühingute sõltumatuse tagamine ja nende kaitse võimalike finants- ja riigistruktuuride surve eest.

Kaitsekulutustes lähtuda mõistliku piisavuse põhimõttest.

21. Eesti metsad, veevarud ja maapõu on rahvuslik rikkus. Selle rahvusliku aarde omandi- ja kasutuskorra ülevaatamine, samuti keskkonna kaitse ja selle säilimise tagamine.

​ ​ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

EÜVP и члены движения KOOS участвуют на выборах в парламент​ Эстонии XV созыва единым списком и Üheskoos rahu nimel «Вместе во имя мира».

1. Эстония должна быть независимой и благополучной страной:​ независимость и благополучие достигаются соблюдением​ нейтралитета по отношению ко всем странам.

Эстония не должна​ участвовать в военных конфликтах других стран ни прямо, ни​ косвенно.​

2. Приоритет законодательства Эстонии над законодательством Евросоюза.​

Отказ от санкционной политики, как наносящей​ значительный ущерб всему народу Эстонии.

3. Система досрочного отзыва депутатов парламента Эстонии и депутатов местных самоуправлений, не оправдавших доверия избирателей, по ходатайству самих избирателей.

Личная уголовная ответственность депутатов за принятие​ политических решений, наносящих ущерб экономическим и​ политическим интересам государства, личная ответственность за​ разжигание розни и вражды среди жителей Эстонии.​

4. Пересмотр условий работы системы электронных выборов в​ сторону открытости и прозрачности, приведение норм электронных​ выборов в соответствие с Конституцией или полная их отмена.

5. Сокращение количества депутатов в парламенте​ Эстонии​ с 101 до 81. Пересмотр зарплат депутатов парламента и чиновников в сторону уменьшения с привязкой к средней зарплате по стране, но не более, чем 130% от нее.

6. Избрание президента прямым и открытым волеизъявлением​ народа путем голосования. Разработка системы непосредственного волеизъявления народа через референдумы по инициативе народа. ​

7. Сокращение аппарата управления​ государством и расходов на него. ​ Объединение Министерства экономики и коммуникаций Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium c​ Министерством финансов Rahandusministeerium, включение Министерства культуры Kultuuriministeerium в​ состав Министерства социальных дел Sotsiaalministeerium.

Преобразование 22 существующих административных​ департаментов в 15.

8. Предоставление права на гражданство Эстонии и права избирательного голоса всем эстоноземельцам, которые проживали на территории Эстонии​ на момент​ обретения ею независимости в 1991г.

Отмена института безгражданства.

9. Уменьшение регионального аппарата управления путем объединения малых самоуправлений. Местные самоуправления должны функционировать по​ количеству не менее 25-30 тысяч жителей, проживающих на​ административно-территориальной единице.​

10. Возрождение собственной независимой энергетики. Выход с биржи энергоносителей.

11. Возврат независимой национальной валюты.​

​ 12. Снижение налоговой ставки на продукты питания и полная отмена​ налога с оборота на лекарства и детские средства гигиены и здоровья.

13. Приоритет развития местной экономики. Восстановление, поддержка и развитие местного сельского хозяйства и промышленности, в том числе рыбной. Поддержка и развитие экспортно-импортных отношений с другими странами. Разработка программы развития регионов. Инвестиции в инфраструктурные проекты.

14. Пересмотр действующей школьной программы. Принятие законодательных актов, гарантирующих получение основного образования на родном языке.​ Право использования​ родного языка в​ детских садах, кружках по интересам и спортивных секциях. Бесплатное питание в детских садах и общеобразовательных школах.

Разработка достойной системы детских пособий и пособий по рождению ребенка.​

Двукратное повышение дотаций детям с особенностями развития. Государственная поддержка спортклубов и разработка поддержки спортсменов, представляющих страну на мировом уровне.

15. Реформа системы здравоохранения с переводом ее со страховой на государственную.

Ликвидация больничной кассы как неэффективной и несостоявшейся.​ ​

Бесплатный ежегодный медосмотр для каждого жителя Эстонии.

Выход из ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) в связи с утратой доверия.

16. Пенсионный возраст с 63 лет, при условии, что официальный трудовой стаж составляет не менее 38 лет.​ Для людей проработавших на «вредных» предприятиях более 15 лет с 60 лет

17. Повышение минимального пенсионного пособия до уровня 60% от средней зарплаты по стране, минимум 1000 евро. Чиновники и члены правительства не имеют преимуществ в размере пенсионного пособия.​ Индексация пенсионных пособий в зависимости от реальной инфляции. Освобождение выплачиваемых пособий от налогообложения. Начисление человеку, ухаживающему за тяжелобольным и не имеющему возможности работать, пособия, равного минимальной пенсии, минимум 1000 евро. Снижение стоимости места в домах престарелых и домах по уходу до уровня выплачиваемого пациенту пенсионного пособия.

18. Разработка кредитного моратория, отсрочка платежей либо освобождение от них, для защиты населения в период​ экономического кризиса.

19. Сохранение и защита традиционных ценностей, семьи, религии, культурно-исторического наследия.

Запрет на переписывание истории и уничтожение памятников.

Принятие истории как свершившегося факта.

20. Обеспечение независимости профсоюзов, служащих сил обороны и полиции.

Обеспечение независимости профсоюзов от возможного давления со стороны финансовых и государственных структур.

В расходах на оборону исходить из принципа разумной достаточности.

21. Леса, водные ресурсы и недра Эстонии являются национальным​ достоянием. Пересмотр системы​ владения этим национальным достоянием и его использования, а также обеспечение​ защиты и сохранения окружающей среды.

от Юрий Мочилин

Родился в Таллинне. Живу и работаю в Таллинне. Член партии Коос-Вместе. Журналист. Религиовед. Правозащитник.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.